Українська версія сайту

Наукове товариство курсантів

 • Положення про наукове товариство

                                                                                                                                                                                                                Додаток

                                                                                                                                                                                                                до наказу НАВС

                                                                                                                                                                                                                 від __.02.2016 

   ПОЛОЖЕННЯ

   про організацію діяльності наукових товариств курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених

   Національної академії внутрішніх справ

   1. Загальні положення

   1.1. Це Положення регулює питання створення та функціонування наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених (далі – наукових товариств) Національної академії внутрішніх справ (далі – академія).

   1.2. Наукові товариства є складовою системи громадського самоврядування академії.

   1.3. Наукові товариства є добровільними неприбутковими об’єднаннями, що створюються з метою всебічного сприяння здобувачам вищої освіти та працівникам у академії у науковій, інноваційній та іншій творчій діяльності.

   1.4. У своїй діяльності наукові товариства керуються законодавством України, Статутом академії та цим Положенням.

   1.5. Наукові товариства можуть використовувати власну символіку, що розробляється товариством та затверджується на Загальних зборах рішенням більшості членів наукового товариства.

   1.6. Діяльність наукових товариств ґрунтується на принципах:

   свободи наукової творчості;

   добровільності, колегіальності та відкритості;

   рівних можливостей права осіб, які навчаються, брати участь у діяльності наукових товариств курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених.

   2. Мета та завдання діяльності наукових товариств:

   2.1. Метою діяльності наукових товариств є забезпечення розвитку наукової роботи, створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються або працюють в академії, розвиток в них навичок дослідницької роботи, інноваційної діяльності, організаційна допомога в оптимізації наукової та навчальної роботи.

   2.2. Основними завданнями наукових товариств є:

   популяризація наукової діяльності, сприяння залученню курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, які навчаються, до наукової роботи у науково-дослідній діяльності кафедр, лабораторій, факультетів, інститутів у складі наукових проблемних груп і гуртків та інноваційної діяльності;

   представництво інтересів студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів і молодих вчених з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри у співпраці з іншими вищими навчальними закладами;

   проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;

   підвищення якості наукових досліджень шляхом обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

   заохочення курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, які досягли успіхів у науково-дослідній роботі;

   взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

   сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

   виконання інших функції, передбачені цим Положенням та іншими законами України.

   2.3. Діяльність наукових товариств здійснюється у таких формах:

   підготовка та проведення наукових та науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів. симпозіумів і конкурсів та інших заходів міжнародного характеру;

   організація роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у наукових гуртках на кафедрах і в наукових лабораторіях;

   участь у здійсненні профорієнтаційної та право просвітницької діяльності в межах роботи юридичних клінік щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;

   виконання завдань науково-дослідного характеру під час виробничої практики, на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів, інших підприємств, установ, організацій;

   надання Вченій раді, ректорату та іншим структурним підрозділам академії пропозицій щодо удосконалення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

   висвітлення профорієнтаційної та право просвітницької діяльності товариств, зустрічей з видатними постатями у засобах масової інформації та на сайті академії;

   здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України та цього Положення.

   3. Структура та організація роботи наукових товариств, права та обов’язки їх членів

   3.1. Первинними організаціями наукових товариств курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених є наукові гуртки, які створюються на кафедрах та лабораторіях і діють на підставі цього Положення.

   3.2. Члени наукових гуртків кафедр та лабораторій автоматично набувають статусу члена наукових товариств інститутів та факультетів.

   3.3. Наукові товариства інститутів та факультетів:

   беруть участь в організації проведення щорічних підсумкових конференцій з науково-дослідної роботи курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

   надають допомогу в роботі науково-методичної ради академії, керівництву інститутів та факультетів, відділу організації науково-дослідної роботи, відповідальним за наукову роботу перемінного складу в інститутах та на факультетах, а також їх кураторам, керівникам наукових гуртків;

   залучають курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених до участі в наукових заходах (круглих столах, семінарах, симпозіумах, конференціях і конкурсах), беруть участь в їх організації;

   розробляють пропозиції щодо поліпшення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

   готують подання на найбільш активних курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, на отримання премій, спеціальних стипендій, грантів та інших заохочень загально академічного значення;

   звітують про свою роботу перед щорічними загальними зборами ради молодих вчених.

   3.4. Вищим колегіальним органом управління діяльністю наукових товариств є Загальні збори, які в межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю наукових товариств академії.

   3.4.1. Загальні збори наукових товариств скликаються двічі на рік, у жовтні та у травні (у рамках проведення щорічної підсумкової науково-практичної конференції). Позачергові збори проводяться за ініціативою більшості від складу наукових товариств.

   3.4.2. До складу Загальних зборів входять голови наукових товариств інститутів та факультетів, їх делеговані учасники, представники відділу організації науково-дослідної роботи, наукових лабораторій та кафедр академії. Організаційна структура загальних зборів передбачає посаду голови, заступників, секретаря, членів наукових товариств.

   3.4.3. Голови та заступники голів обираються на початку навчального року на засіданні Загальних зборів строком на один рік. Голова не може бути обраний більше, ніж на два терміни.

   3.4.6. До компетенції Загальних зборів належить:

   підведення підсумків науково-дослідної роботи курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів;

   визначення основних напрямів діяльності наукових товариств на наступний рік;

   заслуховування звітів голів наукових товариств;

   обрання голів і членів наукових товариств;

   схвалення символіки наукових товариств.

   3.5. Засідання наукових товариств вважається легітимним при наявності більшості членів від його складу. Рішення наукових товариств вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування (відкритого чи таємного) більшістю їх членів.

   3.6. Членами наукових товариств можуть бути курсанти, слухачі, студенти, ад’юнкти, аспіранти, докторанти та молоді вчені, які успішно виконують навчальний план, беруть активну участь у науково-дослідній роботі.

   3.7. Члени наукових товариств мають право:

   обирати та бути обраними в керівні органи товариств;

   брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що організовують та проводять первинні організації та наукові товариства;

   отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку наукових товариств;

   бути присутнім та виступати з докладами на семінарах, круглих столах, симпозіумах, конференціях та брати участь у роботі підсумкових конференцій наукових товариств;

   бути звільненими від самопідготовки під час підготовки конкурсної наукової роботи (за умови виконання навчального плану);

   подавати на конкурси підготовлені в гуртках науково-дослідні роботи та розробки;

   пропонувати конкретні заходи щодо удосконалення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

   Цей перелік прав не є вичерпним. Члени товариств наділяються й іншими правами для досягнення мети.

   4.1. Члени наукових товариств зобов’язані:

   4.1.1. Дотримуватись цього Положення та інших нормативно-правових актів, що регламентують науково-дослідну роботу перемінного складу, а також керуватися в своїй діяльності нормами наукової та професійної етики.

   4.1.2. Виконувати рішення наукових товариств, доручення керівників наукових гуртків та керівників тем наукових досліджень.

   4.1.3. Постійно підвищувати свій професійний, науковий і культурний рівень, бути прикладом у навчанні та брати активну участь у наукових заходах, які проводяться в академії та за її межами.

   4.1.4. Звітувати перед науковими товариствами про виконану роботу.

   4.2. До членів наукових товариства можуть бути застосовані такі додаткові заходи заохочення:

   надання додаткових днів відпустки для курсантів, слухачів магістратури та ад’юнктів;

   опублікування підготовлених наукових статей у фахових виданнях академії;

   нагородження подякою, грамотою, дипломом за участь у науково-практичних заходах та активну участь в організації роботи наукових товариств;

   зарахування успішного виступу на загальноакадемічному науково-практичному заході як захисту курсової роботи (для студентів та курсантів);

   звільнення з дозволу начальника інституту та факультету від участі у громадських та господарських роботах під час проведення загальноакадемічних заходів;

   надання рекомендація для вступу до магістратури, ад’юнктури (аспірантури) та докторантури академії.

   4.3. Загальну координацію діяльності наукових товариств здійснює проректор академії за напрямом.

   4.4. Координацію роботи товариств здійснюють куратори з числа наукові співробітники відділу організації науково-дослідної роботи та відповідальні за цю роботу в інститутах та факультетах.

   4.5. Наукові товариства мають погоджують рішення керівництва вищого навчального закладу щодо відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та поновлення на навчання.

   5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності наукових

   товариств

   5.1. Матеріально-технічне забезпечення наукових товариств є необхідною умовою їх якісного функціонування.

   5.2. Фінансовою основою діяльності наукового товариства курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених є кошти, визначені вченою радою академії.

    

 • План роботи
 • Повсякденна діяльність

      Рада молодих вчених НАВС мотивує здобувачів вищої освіти до наукової роботи

   Протягом вересня представники Ради молодих вчених і відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС провели інформаційні зустрічі зі здобувачами вищої освіти навчально-наукового інституту № 1. Про організацію наукової діяльності з курсантами й слухачами магістратури поспілкувалися заступник начальника відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Олександр Калиновський, науковий співробітник цього відділу Алла Пашиєва, голова Ради молодих вчених, старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки ННІ № 1 Владислав Школьніков і фахівець ННІ № 1 Світлана Лісун.


   Олександр Калиновський зауважив, що науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти набуває дедалі важливішого значення та є одним із компонентів професійної підготовки майбутніх поліцейських, адже формування фахівця передбачає гармонійне поєднання особистісних рис із високим рівнем сформованості дослідницьких знань і вмінь, володіння іноземною мовою та розвитком професійних навичок.


   Увагу присутніх було зосереджено на роботі наукових гуртків і юридичних клінік, здобутках молодих учених і потенціалі наукової спільноти НАВС. Крім того, акцентовано на обов’язковому дотриманні вимог академічної доброчесності під час написання наукових тез, статей, дипломних і магістерських робіт. Владислав Школьніков зазначив, що стрімкий розвиток сучасних інформаційно-аналітичних технологій зумовлює переосмислення змісту поліцейської діяльності, розроблення відповідних методик для ефективного розслідування, розкриття та прогнозування кримінальних правопорушень. Тому здійснення освітньої та наукової діяльності ЗВО МВС України у сфері кримінального аналізу є одним із напрямів підготовки нової генерації сучасних українських поліцейських. Науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Алла Пашиєва розповіла, у яких наукових заходах і конкурсах здобувачі вищої освіти мають змогу брати участь, а також про основні вимоги до наукових робіт. Світлана Лісун поінформувала щодо функціонування в інституті наукових гуртків і товариства молодих вчених, закликавши курсантів активно долучатися до наукового життя академії.


   Переконані, що здобувачі вищої освіти НАВС під керівництвом досвідчених науково-педагогічних і наукових працівників мають широкі можливості для розвитку наукового потенціалу, творчого мислення та самореалізації.

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X