Українська версія сайту

Наукове товариство курсантів

 • Загальна інформація

    

    

 • Положення про наукове товариство

   СТАТУТ наукового товариства курсантів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

   - ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ

   Положення "Про отримання диплома з відзнакою"

    

   Наказ НАВС від 25.02.2011 р. № 117 "Про нормативно-правове забезпечення роботи наукових товариств курсантів, слухачів і студентів".

    ПОЛОЖЕННЯ

   про наукові гуртки курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ

    

    1. Загальні положення

    1.1 Це Положення врегульовує порядок організації наукових гуртків курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ (далі – академія), форми їх роботи, керівництво їх діяльністю, права та обов’язки їх учасників.

    1.2. Наукові гуртки – це осередки науково-дослідної роботи, які на добровільних засадах об’єднують широке коло курсантів, слухачів і студентів академії за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців. Наукові гуртки входять до складу наукових товариств курсантів, слухачів і студентів академ досліджень, публічно відстоювати та аргументувати власну наукову позицію, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих знань у процесі навчання.

     2.2. Основними завданнями наукових гуртків є:

    2.2.1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються.

    2.2.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції.

     2.2.3. Вивчення та узагальнення передової правозастосовної практики.

    2.2.4. Участь у науково-дослідній роботі за напрямами наукових досліджень кафедр (наукових лабораторій), розвитку наукових шкіл.

    2.2.5. Підготовка із числа найбільш здібних, талановитих та перспективних курсантів, слухачів і студентів резерву наукових та науково- педагогічних працівників.

     2.2.6. Забезпечення активної участі курсантів, слухачів і студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів, круглих столів тощо.

    2.2.7. Сприяння розширенню співробітництва курсантів, слухачів і студентів на академічному, галузевому, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях у сфері науки та інновацій.

    2.2.8. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення наукових гуртків.

    3. Організація та форми роботи наукових гуртків

    3.1. Наукові гуртки створюються на кафедрах (наукових лабораторіях) шляхом залучення до самостійної наукової діяльності здібних, талановитих та перспективних курсантів, слухачів і студентів, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.

    3.2. На підставі рішення кафедри (наукової лабораторії) в складі наукових гуртків можуть створюватися секції з окремих дисциплін, проблемні групи за основними науковими проблемами їх наукової діяльності, а також бюро наукового перекладу.

    3.3. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до тематики науково-дослідної та навчально-методичної діяльності кафедри (наукової лабораторії).

    3.4. Членом наукового гуртка може бути курсант, слухач і студент академії, який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання й схильність до науково-дослідної роботи.

     3.5. Підставою для прийняття у члени наукового гуртка є особисте бажання займатися науковою діяльністю або рекомендація чи ініціатива керівника наукового гуртка, науково-педагогічного (наукового) працівника кафедри (лабораторії), члена наукового товариства, курсанта, слухача і студента.

    3 3.6. Прийом у члени новоствореного наукового гуртка здійснюється загальними зборами кандидатів з числа курсантів, слухачів і студентів. Рішення приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

    3.7. Прийом нових членів наукового гуртка та відрахування з його складу здійснюється гуртківцями під час його планового засідання шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

    3.8. Члени наукового гуртка входять до складу наукового товариства курсантів, слухачів і студентів академії і зобов’язані виконувати вимоги його Статуту.

    3.9. У своїй діяльності члени наукового гуртка керуються нормами наукової і професійної етики.

    3.10. Члени наукового гуртка мають право: виступати з доповідями та науковими повідомленнями на засіданнях наукового гуртка; займатися науково-дослідною роботою під керівництвом науково- педагогічного (наукового) працівника кафедри (наукової лабораторії); публікувати свої наукові роботи в загально академічних та інших наукових виданнях; брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня; переходити за власним бажанням з одного наукового гуртка до іншого; брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності наукового гуртка; сприяти залученню до наукового гуртка нових членів; обирати та бути обраними до наукового товариства курсантів, слухачів і студентів академії; отримувати рекомендації за умови досягнення певних успіхів у науково- дослідній роботі для здобуття другого (магістерського) або третього (освітньо- наукового) рівнів; здійснювати іншу діяльність, що не суперечить цьому Положенню.

    3.11. Члени наукового гуртка зобов’язані: регулярно відвідувати засідання наукового гуртка; бути активними учасниками засідань наукового гуртка, виступати з науковими повідомленнями й доповідями на його засіданнях; приймати активну участь у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів, круглих столів тощо; дотримуватись вимог цього Положення.

    3.12. Члени наукового гуртка можуть бути виключені з його складу у разі, якщо вони: подали заяву про виключення з його складу за власним бажанням; закінчили навчання в академії; не займаються науково-дослідною роботою; без поважних причин не беруть участі в роботі наукових гуртків.

    3.13. За особами, які виключені з наукових гуртків, зберігається право відновити членство в науковому гуртку за умови відновлення успішного виконання науково-дослідної роботи та наявності рекомендації або ініціативи керівника наукового гуртка, науково-педагогічного (наукового) працівника кафедри (наукової лабораторії), члена наукового товариства курсантів, слухачів і студентів.

    3.14. Основними формами роботи наукового гуртка є: засідання наукового гуртка; зустрічі з провідними вченими та фахівцями практичних підрозділів МВС України і Національної поліції України; участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах; заслуховування звітів членів гуртка про результати наукових досліджень; стажування в практичних підрозділах МВС України і Національної поліції України; здійснення наукових перекладів; вивчення й узагальнення передового досвіду роботи МВС України і Національної поліції України; участь у підготовці навчальних посібників, наочних засобів (слайдів, фільмів, стендів); участь у розробці рекомендацій та пропозицій щодо їх впровадження у практичну діяльність МВС України і Національної поліції України та освітній процес.

     4. Керівництво науковими гуртками

    4.1. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів забезпечує відділ організації науково-дослідної роботи спільно з навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами (науковими лабораторіями) та радою наукових товариств академії.

    4.2. Загальне керівництво роботою наукового гуртка здійснює завідувач кафедри (наукової лабораторії).

    4.3. Поточну роботу наукового гуртка організовує й забезпечує його керівник, який призначається рішенням кафедри (наукової лабораторії) з числа науково-педагогічних (наукових) працівників, які мають наукові ступені та як виняток, які не мають наукового ступеня, але мають значні наукові здобутки.

    4.4. Керівник наукового гуртка відповідає за організацію та забезпечення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів за профілем кафедри (наукової лабораторії).

    З цією метою на нього покладаються наступні обов’язки:

    4.4.1. Планування роботи наукового гуртка та підготовка звітності з цих питань.

    4.4.2. Організація та проведення засідань наукового гуртка, розгляд та обговорення на них актуальних наукових доповідей.

    4.4.3. Залучення до роботи в науковому гуртку курсантів, слухачів і студентів, які виявили схильність до науково-дослідної роботи та співпраця із цих питань з науково-педагогічним (науковим) складом кафедри (наукової лабораторії) та активом наукового товариства інституту (факультету).

    5 4.4.4. Проведення індивідуальних співбесід з членами наукового гуртка, визначення кола їх наукових інтересів й рівня підготовки, розподіл тематики наукових досліджень та надання необхідної допомоги.

    4.4.5. Координація роботи з науково-педагогічним (науковим) складом кафедри (наукової лабораторії) з наукового керівництва дослідженнями, які здійснюють члени наукового гуртка.

    4.4.6. Організація проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та конкурсів за участі членів наукового гуртка.

    4.4.7. Безпосередня участь в роботі конкурсної комісії кафедри, інституту та факультету з визначення переможців кафедрального і інститутського (факультетського) турів конкурсу на кращу наукову роботу курсантів, слухачів і студентів.

    4.4.8. Внесення пропозицій до програми підсумкової конференції наукового товариства курсантів, слухачів і студентів інституту (факультету), академії.

    4.4.9. Забезпечення взаємодії наукового гуртка з відповідальними за науково-дослідну роботу курсантами, слухачами і студентами в інститутах (факультетах), відділами організації науково-дослідної роботи, організації та координації освітнього процесу.

    4.5. Керівник наукового гуртка має право:

    4.5.1. Залучати до роботи в науковому гуртку курсантів, слухачів і студентів, які виявляють схильність до науково-дослідної роботи.

    4.5.2. Порушувати клопотання перед керівництвом кафедри (наукової лабораторії), інституту (факультету) про заохочення найбільш активних членів наукового гуртка.

    4.5.3. Уносити пропозиції керівництву кафедри (наукової лабораторії), інституту (факультету) та академії щодо надання рекомендацій кращим гуртківцям, які мають високі показники в науково-дослідній роботі, для здобуття другого (магістерського) або третього (освітньо-наукового) рівнів.

    4.5.4. Уносити пропозиції керівництву кафедри (наукової лабораторії), інституту (факультету) та академії щодо поліпшення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів.

     4.6. Норми розрахунку, планування та обліку роботи керівників наукових гуртків регламентуються Положенням про норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників НАВС.

    4.7. Керівництво науковими дослідженнями курсантів, слухачів і студентів за обраною тематикою здійснює науково-педагогічний (науковий) склад кафедри (наукової лабораторії).

    4.8. Керівник теми наукового дослідження курсантів, слухачів і студентів призначається рішенням кафедри (наукової лабораторії) відповідно до напрямків наукових досліджень, які виконуються на кафедрі (науковій лабораторії).

    4.9. Керівник теми наукового дослідження зобов’язаний:

    4.9.1. Забезпечити безпосереднє керівництво науковим дослідженням курсантів, слухачів і студентів з обраної тематики та якісне його проведення.

     4.9.2. Надавати допомогу курсантам, слухачам і студентам з питань: підготовки робочого плану наукового дослідження та пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури, інших джерел інформації; розробки інструментарію та оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; оформлення результатів дослідження та наукової роботи; підготовки тез виступів і доповідей з наукової роботи з метою їх оприлюднення на наукових семінарах, конференціях, круглих столах; підготовки публікацій за результатами наукового дослідження; упровадження результатів наукового дослідження в практику та освітній процес.

    4.9.3. Розробляти індивідуальні науково-дослідні завдання курсантам, слухачам і студентам.

    4.9.4. Контролювати хід проведення наукового дослідження.

    4.9.5. Готувати відгуки на закінчені наукові роботи.

     4.9.6. Брати участь у роботі конкурсної комісії з визначення переможців кафедрального туру конкурсу на кращу наукову роботу.

    4.9.7. Вести індивідуальний облік роботи щодо керівництва науковими дослідженнями курсантів, слухачів і студентів.

    4.10. Керівник теми наукового дослідження має право вносити пропозиції керівництву кафедри (наукової лабораторії), факультету, інституту та академії щодо покрашення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів.

    4.11. Для надання практичної допомоги керівникові наукового гуртка обирається староста наукового гуртка, зі складу гуртківців шляхом відкритого голосування на першому його засіданні простою більшістю голосів, який є помічником керівника наукового гуртка в організації його роботи.

    4.12. Староста наукового гуртка зобов’язаний: здійснювати інформаційне забезпечення діяльності гуртка; вести облік роботи та документацію наукового гуртка; забезпечувати явку членів гуртка на його засідання; забезпечувати постійний контакт наукового гуртка з радою наукового товариства курсантів, слухачів і студентів інституту (факультету) з організаційних питань його діяльності; контролювати виконання доручень керівника наукового гуртка; брати безпосередню участь в організації усіх заходів наукового гуртка.

    4.13. Староста наукового гуртка має право вносити пропозиції керівнику наукового гуртка про заохочення його активних членів.

    5. Документація наукових гуртків

    5.1. Результати роботи наукового гуртка відображуються в його документації, до якої відносяться: план роботи, графік роботи, журнал обліку роботи, річний звіт.

     5.2. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до плану та графіку роботи на навчальний рік, який затверджується завідувачем кафедри (наукової лабораторії).

     5.3. План роботи наукового гуртка складається з трьох розділів: організаційні заходи; наукові дослідження курсантів, слухачів і студентів; участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, конкурсах тощо).

     5.4. За підсумками кожного засідання наукового гуртка його староста складає протокол, в якому зазначає: дату і місце проведення засідання, порядок денний; список присутніх членів наукового гуртка; інформацію про доповідачів; теми наукових доповідей; питання до доповідачів й відповіді на них; оцінку роботи; зауваження та пропозиції щодо покращення роботи. Протокол зберігається на кафедрі (науковій лабораторії) упродовж 3-х років.

    5.5. Журнал обліку роботи наукового гуртка складається з наступних розділів: список членів гуртка; загально-організаційні заходи; наукові досягнення курсантів, слухачів і студентів; участь у наукових заходах; облік підготовлених публікацій, методичних матеріалів, макетів, моделей, спеціальних технічних пристроїв, схем, стендів, відеоматеріалів, наукових перекладів, тощо.

     5.6. За підсумками роботи наукового гуртка його керівником готується річний звіт, який зберігається на кафедрі (науковій лабораторії) упродовж 3-х років.

 • План роботи
 • Наукові гуртки

  Кафедра досудового розслідування
  Кафедра забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування
  Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки
  Кафедра юридичного документознавства
  Лабораторія протидії злочиності

 • Повсякденна діяльність

    

    

    

    

   З метою залучення до наукової роботи талановитої молоді відділ організації науково-дослідної роботи академії спільно з працівниками інституту 11 вересня провели семінар «Особливості організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти НАВС» для курсантів, студентів та слухачів ННІ №1.


   Здобувачів ознайомлено з організацією роботи наукового товариства, наукових гуртків, курсантського та студентського самоврядування. Заступник начальника відділку організації науково-дослідної роботи Олександр Калиновський  розпочав розмову із загальних аспектів діяльності різних гуртків академії, розповів про важливість участі в наукових заходах. Представники від кафедр ознайомили з їх діяльністю, окреслили всю значимість творчого підходу до реалізації освітнього процесу і закликали співпрацювати та активно брати участь в різни заходах.


   Старший науковий співробітник відділу забезпечення навчального процесу Наталія Цюприк акцентувала увагу на організації наукових заходів, розповіла про діяльність товариства та юридичної клініки інституту та багато інших питань організаційного характеру.


   Курсанти, як ніхто інший розуміють один одного: спільні проблеми, спільні мотивації, спільні думки. Тому голова наукового товариства Дмитро Столяренко довів всю систему з середини, як все відбувається в житті, що нового отримуєш, як це допомагає в подальшому житті. Зацікавлених багато, ініціатива присутня, тому сподіваємось, що здобувачі будуть злагоджено працювати, отримувати освіту, навички та якості справжнього юриста.


   Активне життя – запорука успішного майбутнього. Отримати освіту мало, здобути освіту – ось що потрібно! Саморозвиток – це життєве кредо здобувача, адже постійно оновлюючи свою базу знань, обов’язково будеш на вершині успіху.

    

    

    

    

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03151, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 9

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfpskm@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 02

X
X