Українська версія сайту

Про інститут

 • Історія інституту

   Історія становлення інституту бере свій початок у 1987 році, коли наказом МВС СРСР від 19 квітня 1987 року № 87 у складі Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського було створено факультет № 2 підготовки кадрів служби дільничних інспекторів міліції. У 1992 році його було перепрофільовано у факультет підготовки кадрів кримінальної міліції, а у 2000 році у факультет № 1 Національної академії внутрішніх справ України підготовки кадрів оперативних служб. Відповідно до наказу МВС України від 16 грудня 2002 року № 1305, факультет було реорганізовано в Навчально-науковий інститут підготовки кадрів оперативних служб міліції НАВСУ. Згодом Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 року «Про реорганізацію вузів і науково-експериментальних закладів МВС» та відповідно до наказу МВС України від 8 квітня 2006 року було створено навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції.

   Нині інститут здійснює освітню діяльність, пов'язану з підготовкою кадрів ступеня бакалавра для органів досудоваго розслідування та підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України за спеціальністю "Право" на основі повної загальної середньоїосвіти  та підготовку кадрів ступеня магістра для органів досудового розслідування та кримінальної поліції Національної поліції України за спеціальністю "Право", які мають освітнісй ступінь бакалавра за спеціальністю "Право".

   З початку заснування факультет, а згодом інститут, очолювали:

   1987 - 1993 рр. генерал-майор міліції Гомілко Євген Олександрович;

   1993 - 1994 рр. кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Гіжевський Володимир Казимирович;

   1994 - 1995 рр. кандидат юридичних наук, доцент генерал-майор міліції Підюков Петро Павлович;

   1995 - 2001 рр. кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Тимошенко Петро Юрійович;

   2001 - 2005 рр. доктор юридичних наук, доцент генерал-майор міліції Горбачевський Віталій Якович;

   2005 - 2007 рр. кандидат політичних наук, доцент полковник міліції Співак Віктор Миколайович;

   2007 - 2010 рр. кандидат юридичних наук полковник міліції Лупало Олександр Анатолійович;

   2010 - 2016 рр. кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Алексійчук Микола Миколайович;

   З березня по жовтень 2017 р. кандидат юридичних наук, підполковник поліції Бондаренко Євгеній Володимирович;

   З грудня 2017 р. по лютий 2018 р. доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Лошицький Михайло Васильович.

   У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, рішеннями вченої ради, ректорату НАВС тощо. Організаційна робота Інституту ґрунтується на планах роботи Академії, Інституту, факультетів, кафедр, відділів, відділень, наукових лабораторій. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення Інституту здійснюється відповідними службами Академії. Ведення документації в Інституті проводиться відповідно до затвердженої номенклатури справ і встановленого порядку. Інститут має печатку, бланки, штампи з відповідними реквізитами, що необхідні для виконання покладених на нього функцій та завдань. Основною метою діяльності Інституту є створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, що відповідала б світовим вимогам, а також задоволення потреб органів Національної поліції у висококваліфікованих працівниках.

   Освітній процес є основою функціонування Інституту, що забезпечується цілеспрямованою діяльністю командно-адміністративного та науково-педагогічного складу.

   Головними завданнями Інституту є: - здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою кадрів ступеня бакалавра для органів досудового розслідування Національної поліції України за спеціальністю "Право" на основі повної загальної середньої освіти та ступеня магістра для органів досудового розслідування Національної поліції України за спеціальністю "Право", які мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю "Право"; - здійснення навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної, культурно-виховної, творчої, мистецької, спортивної та оздоровчої діяльності; - забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Інституті, у дусі патріотизму та поваги до Конституції України; - виконання вимог МВС України та ректорату Академії щодо підтримання належного стану виконавчої та службової дисципліни, організованості та порядку; - планування, організація та методичне забезпечення освітнього процесу; - реалізація навчальних планів і програм та контроль за їх виконанням; - організаційне супроводження підготовки навчально-методичної документації; - наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем української практики діяльності підрозділів кримінальної поліції та слідства, передового досвіду споріднених закордонних служб; - дослідження проблемних питань, що виникають у роботі підрозділів слідства та кримінальної поліції; - підготовка проектів програмних документів і нормативно-правових актів, що регламентують діяльність підрозділів слідства та кримінальної поліції; - наукова експертиза проектів законодавчих і нормативно-правових актів, державних заходів соціально-правового спрямування (за окремим дорученням Академії); - публікація та втілення результатів наукових досліджень.

   Для виконання покладених завдань Інститут забезпечує створення необхідних умов для опанування системи знань, формування соціально зрілої творчої особистості з високими моральними якостями, поточний і підсумковий контроль теоретичних знань, практичних умінь та навичок слухачів і курсантів, здійснення педагогічного контролю якості навчального процессу, проведення педагогічної практики слухачів, стажування та навчальної практики курсантів, розроблення проектів положень, наказів щодо організації та вдосконалення освітнього процессу, зв'язок з комплектуючими підрозділами Національної поліції, випускниками Інституту, вивчення питань їх працевлаштування, якості підготовки, вивчення проблем практичної діяльності підрозділів слідства та кримінальної поліції, внесення пропозицій щодо подальших перспектив розвитку та вдосконалення навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної й виховної роботи, проведення відповідних соціологічних досліджень, одержання від органів виконавчої влади, державних наукових установ інформації, аналітичних та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на Інститут завдань, організацію проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем правоохоронної та правозастосовної діяльності, організацію та проведення наукових досліджень на замовлення державних органів влади, правоохоронних органів, інших організацій та установ, створення тимчасових наукових колективів для вивчення окремих проблемних питань практичної діяльності підрозділів кримінальної поліції, підготування до видання навчально-методичних матеріалів і наукових робіт, аналіз стану та рівня профільних досліджень в іноземних державах, підтримку творчих зв'язків і співробітництва з відповідними установами та вченими, створення спільних наукових колективів, обмін науковою інформацією, публікаціями та спеціалістами, захист пріоритету наукових надбань, надання науково-методичної допомоги галузевим службам та установам, виконання на договірних засадах науково-дослідних робіт, здійснення експертизи наукових проектів, залучення у разі потреби на правах співавторства колективів наукових установ та окремих фахівців для виконання досліджень.

 • Керівництво

   Заступник директора інституту

     Григорчук Віктор Олексійович

   полковник поліції

    

   Т.в.о. заступника директора інституту
   з матеріального забезпечення

   Шляховий Олександр Олександрович

   капітан поліції

    


 • Структура інституту

   Структурними підрозділами інституту є: - Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, Наукова лабораторія з проблем протидії злочинності, Київський центр первинної професійної підготовки "Академія поліції", відділення з автомобільної підготовки, відділення забезпечення освітнього процесу ННІ №1, група виховноїсоціальної роботи та дозвілля, група документування службової діяльності, комендатура, група логістичного забезпечення.

    В інституті навчається більш ніж тисячу осіб за двома напрямами підготовки (підготовка фахівців для слідчих підрозділів Національної поліції та підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції). Наукову та науково-дослідну діяльність інституту забезпечують науково-педагогічні працівники, провідні вчені, серед яких є видатні педагоги, спортсмени, досвідчені практики. Згідно з планами роботи академії, інституту та кафедр, відповідно до навчальних планів, здійснюються заходи з розробки та оновлення навчальних і методичних матеріалів, текстів лекцій, методичних рекомендацій до проведення семінарських і практичних занять, тематики дипломних і курсових робіт. Кафедрами інституту проведено роботу щодо підготування електронних підручників та проведення занять з використанням новітніх форм, технологій, методик наукових досягнень навчального процесу, матеріалів законодавчої та емпіричної бази. Науково-педагогічні працівники під час проведення занять активно застосовують мультимедійне супроводження. З боку керівництва інституту і кафедр налагоджено дієвий контроль за підготовкою таких матеріалів.

   Науково-педагогічний склад кафедр плідно працює не тільки на ниві викладацької роботи, але й успішно проводить наукові дослідження. Кафедрами опубліковано ряд наукових видань, у тому числі підручники, навчальні посібники та монографії.

   Для колегіального вирішення найважливіших питань навчальної, методичної, науково-дослідної, виховної та господарської діяльності було створено Вчену раду інституту, що зараз плідно працює. Серед основних напрямків підвищення ефективності наукової роботи та якісних перетворень у діяльності інституту загалом чільне місце займає залучення курсантів до науково-дослідної роботи, розвиток їх інтересу до неї. Цей процес відбувається двома шляхами. Безпосередньо у освітньому процесі він забезпечується такими засобами як виконання курсантами завдань і курсових робіт, що містять елементи наукових досліджень, вирішення нетипових ситуацій науково-дослідного характеру під час навчальної практики, підготовка повідомлень на семінарських заняттях з монографічної літератури, довідкових матеріалів тощо.

   Науково-дослідна робота курсантів у позанавчальний час організовується традиційно в наукових гуртках при кафедрах, як правило, з навчальних дисциплін, з яких вони під керівництвом викладачів готують доповіді, що рецензуються та обговорюються на засіданні гуртків. Крім того, курсанти беруть участь у роботі проблемних груп, де співпрацюють з викладачами, науковцями лабораторії в дослідженні окремих проблем.

   Члени наукового товариства інституту беруть участь у всеукраїнських, міжнародних та міжвузівських наукових конференціях, що проводяться в Україні та за її межами.

   Науково-дослідна робота курсантів відзначається нагородами відомчого та загальнодержавного рівнів, зокрема почесними грамотами Міністра освіти і науки України, Національної академії наук України. Курсанти є стипендіатами стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, тощо. В освітньому процесі активно використовується навчальний криміналістичний полігон, спеціальна смуга перешкод та автодром. Для відпрацювання дій особового складу в екстремальних ситуаціях на території інституту розміщені та використовуються пасажирський літак і залізничний вагон. Для навчання здобувачів навичкам використання вогнепальної зброї збудовано 25-метровий стрілецький тир, обладнаний сучасними тренажерними пристроями, функціонує електронний тир.

   В інституті створено всі умови для фізичного загартування здобувачів вищої освіти, оволодіння навичками самозахисту і рукопашного бою. Функціонує спортивний комплекс.

 • Попереднє керівництво інституту

    

   Гомілко

   Євген Олександрович

   1987-1993 рр. генерал-майор міліції

    

   Гіжевський

    Володимир Казимирович 1993-1994 рр. к. ю. н., доцент, полковник міліції

    

   Підюков

   Петро Павлович

   1994-1995 рр. к. ю. н., доцент, генерал-майор міліції

    

   Тимошенко

   Петро Юрійович

   1995-2001 рр. к. ю. н., доцент, полковник міліції

    

   Горбачевський

   Віталій Якович

   2001-2005 рр. д. ю. н., доцент, генерал-майор міліції

    

   Співак

   Віктор Миколайович

   2005-2007 рр. к. п. н., доцент, полковник міліції

    

   Лупало

   Олександр Анатолійович

   2007-2010 рр. к. ю. н., полковник міліції

   Алексійчук

   Микола Миколайович

   2010-2016 рр. к. ю. н., доцент, полковник поліції

   Бондаренко

   Євгеній Володимирович

   2017 р., к.ю.н., підполковник поліції

   Лошицький

   Михайло Васильович

   2017 р., д.ю.н., професор, полковник поліції

   Доброскок

   Андрій Юрійович

   2018 - 2019рр., к.ю.н., капітан поліції

   Хуторянський

   Олександр Васильович

   2019 - 2021рр., к.ю.н., доцент, майор поліції

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X