Українська версія сайту

Перелік друкованих видань

1. Аноколов Р.Г. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із шахрайствами, вчиненими за допомогою Інтернет // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти : матеріали підсумкової наук.-теорет. конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти (Київ, 14 квітня 2016 р.): – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 10–14. (Науковий керівник - Пакриш О.Є.)

2. Дабіжа Д. В., Хахановський В. Г. Проблеми застосування інформаційних систем ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі : збірн. наук. статей за матер. допов. наук.-практ. конф. 17 грудня 2015 р. – Львів : ЛьДУВС, 2015. – С. 11–14.

3. Інформаційне право : підручн. / В. Г. Хахановський, А. В. Чукаєва; за заг. ред. С. С. Чернявського – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 216 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС від 24 лютого 2015 року (протокол № 2)

4. Рыбальский О.В. Следы монтажа в цифровых фонограммах, выполненного способом вырезания и перестановки фрагментов / О.В. Рыбальский, В. И. Соловьев, В. В. Журавель // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2016. – Т. 21, № 1. – С. 32–41.

5. Рыбальский О.В. Анализ механизма возникновения паразитных процессов в аппаратуре цифровой фото и видеозаписи, пригодных для использования при экспертизе таких устройств / О.В. Рыбальский, В. В. Журавель // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одесса. – 2016, Т. 6, № 1. – С. 46–51.

6. Рыбальский О.В. Обобщенная модель выделения фрактальных структур из цифровых сигналов методом максимумов вейвлет преобразования / О.В. Рыбальский, В. В. Журавель, В.И. Соловьев, В.К. Железняк // Вестник Полоцкого государственного университета. – Полоцк. – Серия С. – № 4, 2016. – С. 13–15.

7. Рыбальский О.В. Статистическая обработка самоподобных структур, выделенных из шумов фонограмм, при определении идентичности аппаратуры цифровой звукозаписи / О. В. Рыбальский, В. В. Журавель, В. И. Соловьев, Л. Н. Тимошенко // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016. – № 22 (98). – С.

8. Рыбальский О.В. Модель возникновения идентификационных признаков монтажа в цифровых фонограммах / О.В. Рыбальский, В.В. Журавель, В.И. Соловьев, А.Н. Шабля // 17 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» м. Одеса 27 – 29 травня 2016 р. – С. 122–124.

9. Рыбальский О.В. Экспериментальное подтверждение результатов моделирования механизма возникновения идентификационных признаков монтажа в цифровых фонограммах / О.В. Рыбальский, В.В. Журавель // Сучасні інформаційні та електронні технології: зб. наук. пр. 17 Міжнародної науково-практичної конференції, 27 – 29 травня 2016 р. – м. Одеса – С. 125–126.

10. Рыбальский О.В. Выделение самоподобных структур из шумов цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.В. Журавель, В.И. Соловьев, Л.Н. Тимошенко, А.Н. Шабля // Сучасні інформаційні та електронні технології: зб. наук. пр. V Міжнародної науково-практичної конференції, 2 – 3 червня 2016 р. – м. Львів – С. 130–131.

11. Скачек Л.М. «Захист інформаційних ресурсів підприємства» //Л.М.Скачек/ - 2016.: - С.324-326 (Харків, Міжнародна науково-практична конференція 28-29 квітня 2016 р. “Проблемы и перспективы развития ИТ-индустрии”)

12. Кудінов В.А. Особливості вивчення інформаційних технологій під час підготовки фахівців для нової патрульної служби МВС України // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі: збірн. наук. статей за матер. допов. наук.-практ. конф. 17 грудня 2015 р. – Львів : ЛьДУВС, 2015.

13. Хахановський В. Г. Окремі термінологічні проблеми, що виникають в процесі інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі : збірн. наук. статей за матер. допов. наук.-практ. конф. 17 грудня 2015 р. – Львів : ЛьДУВС, 2015. – С. 125–128.

14. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський; за загальною редакцією В. А. Кудінова. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 121 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС).

15. Кудінов В. А. Основи програмування: навчальний посібник / Кудінов В. А., Пакриш О. Є., Хахановський В. Г. – К.: Нац. академія внутр. справ, 2014. – 118 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС).

16. Комп’ютерні мережі в діяльності органів внутрішніх справ: навчальний посібник / В. А. Кудінов, О. Є. Пакриш, В. Г. Хахановський., В. М. Смаглюк ; за заг. ред. В. Г. Хахановського.– К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 272 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС). 4. Інформаційне забезпечення ОВС: навчальний посібник / В. А. Кудінов , В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський; за заг. ред. В. Г. Хахановського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 108 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС).

17. Інформаційні технології в правозастосовній практиці: навчальний посібник / В Г. Хахановський, В. А. Кудінов , В. М. Смаглюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 112 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС).

18. Скачек Л.М. Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / Л.М.Скачек, В.А.Кудінов. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 97с. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС).

19. Хахановський В. Г., Дабіжа Д. В. Проблеми застосування інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень // Науковий вісник НАВС: Науково-теоретичний журнал. – 2015. – №6. – С. 286-294.

20. Скачек Л.М. Загрози та організація захисту мобільного зв'язку /Скачек Л.М.// Інформаційні управляючі системи та технології. Збірник наукових праць III-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса – 2015. – С.125-129.

21. Скачек Л.М. Безпека в комп'ютерних мережах // Захист інформації: Спецвипуск – 2015. –К.: – С.85-88.

22. Рыбальский О.В. Экспериментальная проверка проявления следов монтажа в цифровых фонограммах / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одесса. – 2015, Т. 5, № 1. – С.

23. Рыбальский О.В. Применение вейвлета Морле при создании методов и аппаратуры для проведения экспертиз материалов цифровой видеозвукозаписи / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.К. Железняк // Вестник Полоцкого государственного университета. – Полоцк. – Серия С. – № 4, 2015. – С. 14 – 16.

24. Рыбальский О.В. Экспериментальная проверка проявления следов монтажа в цифровых фонограммах / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Матеріали 16 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології» м. Одеса 25— 29 травня 2015 р. Тези доповіді. – С. 61 – 62.

25. Соловьев В.И. Тремор частоты основного тона как индивидуальная характеристика голосовых сигналов диктора / В.И. Соловьев, О.В. Рыбальский // Матеріали 16 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології» м. Одеса 25— 29 травня 2015 р. Тези доповіді. – С. 63 – 64.

26. Рыбальский О.В. Выделение шума цифрового фотовидеоустройства на основе максимумов вейвлет-преобразования / О.В. Рыбальский, Е.В. Белозеров // Матеріали 16 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології» м. Одеса 25— 29 травня 2015 р. Тези доповіді. – С. 65 – 66.

27. Рибальський О.В. Програма пошуку голосів фігурантів у базі даних / О.В. Рибальський, В.І. Соловйов, О.М. Шабля, В.В. Журавель // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем” 04 – 05 червня 2015 р. Львів, Україна. – С. 167 – 168.

28. Рибальський О.В. Організація підготовки фахівців для проведення комп’ютерної експертизи / О.В. Рибальський, В.А. Кудінов, В.В. Журавель, Л.М. Тімошенко // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем” 04 – 05 червня 2015 р. Львів, Україна. – С. 169 – 170.

29. Рыбальский О.В. Разработка современного отечественного инструментария для проведения фоноскопической экспертизы / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев // Інформаційні технології та спеціальна безпека. – К. – 2015. – т. 1, № 1. – С. 61–71.

30. Рыбальский О.В. Подготовка специалистов для борьбы с компьютерной преступностью / О.В. Рыбальский, Л.Н. Тимошенко // Інформаційні технології та спеціальна безпека. – К. – 2015. – т. 1, № 2. – С. 63 – 69.

31. Соловьев В.И. Система автоматизированного поиска голосов // В.И. Соловьев, О.В. Рыбальский, А.Н. Шабля, В.В. Журавель / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одесса. – 2015, Т. 5, № 4. – С. 302 – 307.

32. Рыбальский О.В. Система автоматизированного поиска голосов / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, А.Н. Шабля, В.В. Журавель // Материалы XXII Международной конференции по автоматическому управлению “Автоматика – 2015” 10 – 11 сентября 2015, Одесса, Украина. Тези доповіді. – С. 176 – 177.

33. Кудінов В.А. Правові засади функціонування інформаційних систем в органах внутрішніх справ України / В. А. Кудінов, О. В. Третяк // Международное научное издание. Сборник научных трудов SWorld: юридические и политические науки. – Выпуск № 4 (37), том 22. – Іваново: «Маркова АД», 2014. – С. 73-75.

34. Кудінов В.А. Сучасні нормативно-правові акти України щодо доступу до персональних даних та їх захисту / І. О. Гришина, В. А. Кудінов // Международное научное издание. Сборник научных трудов SWorld: юридические и политические науки. – Выпуск № 4 (37), том 22. – Іваново: «Маркова АД», 2014. – С. 75-79.

35. Кудінов В.А. Проблеми застосування методики експертної оцінки рівнів захищеності Інтегрованої інформаційної системи оперативного інформування МВС України для різноманітних інтегрованих інформаційних систем органів внутрішніх справ України / В. А. Кудінов // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Збірник наукових статей за матеріалами доповідей науково-практичної конференції 26 грудня 2014 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 13-16.

36. Навчальний посібник: Математична статистика. Математичні методи в психології. – К.:Нац. акад. внутр. справ, 2014. -188 с.

37. Підручник (частина 1): Інформатика в юридичній діяльності (частина 1) : підручник / за заг. редакцією В.А. Кудінова. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 256 с.

38. Підручник (частина 2): Інформатика в юридичній діяльності (частина 2) : підручник / за заг. редакцією В.А. Кудінова. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 332с.

39. Мультимедійний навчальний посібник: Мультимедійний навчальний посібник «Математична статистика».

40. Навчальний посібник: Основи програмування для працівників підрозділів кіберполіції [Текст]: [навч. посіб.] / [Кудінов В.А., Краснощок В.М., Пакриш О.Є., Тарасенко В.П.] за заг. редакцією В.А. Кудінова. – К.: Нац. акад. внутр. Справ, 2019. – 284 с.

41. Школьніков В.І. Процесуальний порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується, та їх статус у кримінальному судочинстві / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с. 753-773.

42. Школьніков В.І. Аналіз відкритих джерел інформації під час досудового розслідування: правові основи та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання / В.І. Школьніков, Є.О. Мурзо // Охорона та захист прав людини : студентська колективна монографія / наук. ред. к.ю.н., доц. О.В. Острогляд; ПВНЗ «Університет Короля Данила». – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – с. 60-90.

43. Школьніков В.І. Тактичні особливості застосування методу «Кластерний аналіз» в IBM i2 Analyst`s Notebook / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень : підручник // О.М. Цільмак, О.Є. Користін, О.М. Заєць та ін. // [за заг. ред. О.М. Цільмак]. – Одеса: Фенікс, 2017. – с. 129-146. – з іл.

44. Школьніков В. І. Правова основа отримання інформації з мережі Інтернет в кримінальному провадженні. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2018. Вип. 4. С. 172-176.

45. Shkolnikov Vladyslav. Obtaining information from the Internet by using cloud technologies during pre-trial investigation. ReOS. 04/2018. P. 254-257.

46. Школьніков В.І. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності. Часопис Київського університету права. 2017. Вип. 1. С. 300-303.

47. Школьніков В.І. Застосування негласних методів розслідування у кримінальному процесі : зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права. 2016. Вип. 4. С. 434-438.

48. Мельник О.В., Школьніков В.І. Міжнародний досвід використання електронних доказів у кримінальному судочинстві. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : зб. тез доп. ІІ наук.-практ. інтернет-конф., 27 лют. 2019 р. Маріуполь, С. 109-112.

49. Корнейко О.В., Школьніков В.І. Використання хмарних технологій в діяльності правоохоронних органів. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 04 квіт. 2019 р. Київ, С. 166-168.

50. Корнейко О.В., Школьніков В.І. Використання програмних продуктів лінійки IBM i2 в освітній діяльності Національної академії внутрішніх справ. MATLAB та комп’ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії : зб. тез доп. загальноукр. конф., 16-18 травн. 2019, С. 30.

51. Shkolnikov V. Applications for open source intelligence as tools of identifying information security threats / В.І. Школьніков // Сучасні механізми забезпечення інформаційної безпеки (зарубіжний досвід): матеріали VI Міжвузівської курсантської науково-практичної конференції іноземними мовами (англійська, німецька, французька, польська, чеська, румунська, словацька) : реферативний збірник. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – с. 219-221.

52. Мельник О.В., Школьніков В.І. Щодо проблемних питань використання відкритої інформації з Інтернет мережі у кримінальному процесі України. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 4-5 жовтн. 2018 р. Маріуполь, 2018. С. 161-164

53. Школьніков В.І. Застосування кримінального аналізу в діяльності Управління інформаційно-аналітичної розвідки Державного бюро розслідувань / В.І. Школьніков, О.В. Калиновський // Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : Юридична література, 2018. – с. 24-26.

54. Школьніков В.І. Веб-скрапінг як інструмент збору інформації в кримінальному процесі / В.І. Школьніков, О.В. Калиновський // Актуальні питання кримінального права та процесу : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг : 2018. – с. 35-38.

55. Школьніков В.І. Використання методів групування та кластеризації в Node XL під час здійснення кримінального аналізу / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 22 грудня 2017 року / упорядник Т. В. Магеровська. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – с. 45-49.

56. Школьніков В.І. Використання результатів аналізу відкритих джерел інформації в кримінальному процесі України / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков //Матеріали загальноакадем. підсумк. наук.-теорет. конф. слухачів, курсантів, студентів і молодих учених (Київ, 19 травня 2018 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С.Чернявський та ін.]. – Київ : Нац.акад. внутр. справ, 2017. – с. 21-25

57. Shkolnikov V. Intelligence-Led Policing as an effective model of combating criminals in Ukraine / V. Shkolnikov // 16thAll-Ukrainian Student Scientific Conference “Economic and Legal Development of Ukraine under Conditions of Post-Industrial Society”. – Irpin, 2017. – p. 77-79.

58. Школьніков В.І. Кримінальний аналіз як засіб виявлення корупційних злочинів / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. унт внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – с. 217-218.

59. Школьніков В.І. Кримінальний аналіз діяльності організованих злочинних угруповань по незаконному заволодінню транспортних засобів / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (Одесса, 31 берез. 2017). – Одеса, 2017. – С. 68-70

60. Школьніков В.І. Організаційно-правові засади впровадження кримінального аналізу в діяльність органів Національної поліції як засіб удосконалення протидії організованій злочинності в України / В.І.Школьніков, О.В. Калиновський // Юридична освіта та наука в контексті реалізації державної правової політики [Текст] : матеріали загальноакадем. підсумк. наук.-теорет. конф. слухачів, курсантів, студентів і молодих учених (Київ, 19 травня 2017 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С.Чернявський та ін.]. – Київ : Нац.акад. внутр. справ, 2017. – с. 41-43.

61. Школьніков В.І. Роль кримінального аналізу в протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / В.І. Школьніков // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії [Текст] : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, В.І. Шакун та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – с. 445-447.

62. Школьніков В.І. Використання результатів кримінального аналізу в кримінальному процесі України / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні проблеми досудового розслідування», присвяченої Дню слідчого України. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – c. 33-35.

63. Школьніков В.І. Аналіз інформації з відкритих джерел під час досудового розслідування корупційних злочинів / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії [Текст]: матеріали Міжнар. круглого столу (Київ, 9-10 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – с. 149-152.

64. Школьніков В.І. Кримінальний аналіз як метод розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням злочинної організації / К.Ю. Бобрик, В.І. Школьніков // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – с. 200-202.

65. Школьніков В.І. Криміналістичне дослідження електронних документів з відкритих джерел інформації / А.В. Мировська, В.І. Школьніков // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, Л.Д. Удалова та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 2. – с. 244-246.

66. Школьніков В.І. Кримінальний аналіз як метод боротьби з організованою злочинністю / О.В. Калиновський, В.І. Школьніков // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали V Міжнародного круглого столу (26 травня 2017 р., м. Одеса). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – с. 51-58.

67. Школьніков В.І. Використання індикаторів SOCTA у боротьбі із злочинними організаціями / В.І. Школьніков, О.В. Калиновський // Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20 жовтня 2017 року). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – с. 115-118.

68. Школьніков В.І. Інформація з відкритих джерел мережі Інтернет як доказ в кримінальному провадженні / Д.П. Письменний, В.І. Школьніков // Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування : збірник тез науково-практичного семінару (01 грудня 2017 року) / упор. А.Я. Хитра, Р.М. Шехавцов, Є.В. Пряхін, С.І. Марко. – Львів: ЛьвДУВС. – с. 143-146.

69. Безпека банківської діяльності [Текст]: [Монографія] / [Єжова Казакова Н.Ф.,Кудінов В.А., Панфілов В.І.,.Скопа О.О,.Хорошко В.О.]: К.:ДУІКТ – 2013. – 282 с.

70. Управління інформаційною безпекою [Текст]: [підручник] / [Єжова Л.Ф., Корченко А.О., Скачек Л.М., Мачалін І.О., Хорошко В.О..]: К.: НАУ, 2012. том 1. – 369 с. (впроваджено в освітній процес в 2015 р.)

71. Управління інформаційною безпекою [Текст]: [підричник] / [Єжова Л.Ф., Корченко А.О., Скачек Л.М., Мачалін І.О., Хорошко В.О.]: К.: НАУ, 2012. том 2. – 347 с.

72. Банківська безпека [Текст]: [підричник] / [Корченко А.О., Скачек Л.М., Хорошко В.О.]: К.: НАУ, 2014. – С.185.( Репозитарій НАВС)

73. Сучасні інформаційні технології та їх використання в науково-педагогічній діяльності [Текст]: [практитум] / [Кудінов В.А., Скачек Л.М.Смаглюк В.М., Пакриш О.Є. ]: К.: НАВС – 2015. – 45 с. (впроваджено в освітній процес в 2017 р.).

74. Сучасні Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності [Навчальний посібник] / [Кудінов В.А., Скачек Л.М.Смаглюк В.М., Хахановський В.Г., Пакриш О.Є. ]: К.: НАВС – 2015. – 80 с. (впроваджено в освітній процес в 2017 р.).

75. Хахановський В.Г. Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики: Монографія. Київ: Вид. Дім «Аванпост-Прим», 2010. 382 с.

76. Хахановський В.Г., Іщенко А.В., Підвисоцький В.В. Мультимедійний навч. комплекс «Теорія і практика криміналістичної інформатики»: Програмний продукт. Свідоцтво про авторське права на твір. 2017.

77. Хахановський В.Г. Передумови автоматизації та комп’ютеризації судових експертиз. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук-метод. зб. / КНДІСЕ: вид-во Ліра-К, 2019. Вип. 63, ч. 1. С. 92–103.

78. Хахановський В.Г., Чукаєва А.В. Інформаційне право: підручник; за заг. ред. С. С. Чернявського. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 216 с.

79. Кудінов В.А., Хахановський В.Г., Смаглюк В.М. Інформаційне забезпечення ОВС: навч. посіб.; за заг ред. В. Г. Хахановського. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 108 с.

80. Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В.М. Інформаційні технології в правозастосовній практиці: навч. посіб. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 112 с.

81. Хахановський В.Г., Дабіжа Д.В. Перспективи використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень. Науковий вісник НАВС. 2015. № 1 (94). С. 229–235.

82. Хахановський В.Г., Дабіжа Д.В. Проблеми застосування інформаційних систем ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень. Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі: збірник наук. статей наук.-практ. конф. 17 грудня 2015 р. Львів: ЛьДУВС, 2015. С. 11–14.

83. Хахановський В.Г. Окремі термінологічні проблеми, що виникають в процесі інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності. Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі: збірник наук. статей наук.-практ. конф. 17 грудня 2015 р. Львів: ЛьДУВС, 2015. С. 125–128.

84. Хахановський В.Г., Дабіжа Д.В., Пясковський В.В. Особливості використання обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень: методичні рекомендації. Київ: НАВС, 2017. 36 с.

85. Хахановський В.Г. Міжнародний досвід нормативно-правового регулювання створення та використання баз і банків даних правоохоронних органів. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності (м. Сєверодонецьк, 23 грудня 2016 р.): матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф.: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. С. 350–354.

86. Хахановський В.Г. Особливості протидії організованій злочинності в сфері торгівлі людьми з використанням можливостей кіберпростору. Протидія організованій злочинній діяльності: матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. м. Одеса, 31 бер. 2017р., С. 157–161.

87. Гребенюк М.В., Гуцалюк М.В., Хахановський В.Г., Гавловський В.Д. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях: методичні рекомендації. Київ: МНДЦ при РНБО України, 2017.

88. Хахановський В.Г. Система інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів в умовах електронного урядування: монографія; під ред. І.В. Сергієнка; С.С. Чернявського, М.Я. Швеця. Київ: НАВС, 2018 (у співавторстві).

89. Кудінов В.А., Хахановський В.Г, Пакриш О.Є., Смаглюк В.М. Інформаційні технології в правозастосовній діяльності: підручник. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018

90. Пошук та вилучення комп’ютерних систем та інформації з них: кримінально-процесуальна регламентація Доповідь. Доступ до правосуддя у контексті судової реформи: матер. загальнонац. юрид. форуму. м. Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р. К.: Ваіте, 2018. – с. 154-157.

91. Гуцалюк М.В., Корнейко О.В., Хахановський В.Г. та ін. Науково-практичний коментар Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»; науково-практичний коментар станом на 1 січня 2019 р.; за ред. М.В. Гребенюка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019.

92. Кузик Е.П., Хахановський В.Г. Стан і небезпечні зв’язки кібербезпеки в Україні Матер. наук. -практ. сем. м. Київ, НАВС, 25 жовт. 2018 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 92 с.

93. Корнейко О.В., Хахановський В.Г. Основи забезпечення кібербезпеки, захисту інформації та протидії кіберзлочинності: методичні рекомендації. Київ, НАВС, 2019. 100 с.

94. Корнейко О.В., Кудінов В.А., Хахановський В.Г., Школьніков В.І. Основи інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів та підрозділів поліції: методичні рекомендації. Київ, НАВС, 2019. 60 с.

95. Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах. [Навчально-методичний посібник] / [Кудінов В.А., Скачек Л.М., Хорошко В.О]: К.: ПВП «Задруга» – 2017. – 110 с. (впроваджено в освітній процес в 2019 р.)

96. Кудінов В.А., Інформаційне забезпечення органів Національної поліції: словник термінів

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X